Cornell Üniversitesi öğretim üyelerinden Emin Gün Sirer’in Twitter’da Türkiye’den bir yazarın kendisine gönderdiği “Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin” isimli Türkçe kitap için teşekkür ettiği ve Türkçe literatürü de takip ettiğini söylediği twitin altına Ekşi Sözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu aşağıdaki twiti yanıt olarak bıraktı.

Hakan Yıldırım

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store