Haldun Yavas — TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜ VE TTIP

28 Mayıs 2015’te Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN), Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) ve Yeşil Büyüme Derneği (YBD) ortaklığıyla “Türkiye’nin Rekabet Gücü ve TTIP” konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Yeşil Büyüme Derneği Başkanı Erkan Gürkan ve HASEN Genel Sekreteri Haldun Yavaş konuşma gerçekleştirdi. Konuşmacılar Avrupa ve ABD’nin bir bloklaşmaya doğru gittiği TTIP konusunu ve bu anlaşmanın Türkiye’nin rekabet gücü üzerindeki etkisini ele aldı.

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen HASEN Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, AB’nin felsefi ve etik olarak çözmesi gereken sorunlar olduğunu söyleyerek malların AB’ye girmesinin serbest olmasına rağmen malları taşıyan insanların geçmesinin serbest olmamasını anlamakta zorlandığını ifade etti. Haldun Yavaş

Panelin ilk konuşmacısı olan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dünyada üç eksenli bir ekonomik savaşın başladığını anlattı; BRICS, Şangay Beşlisi ve Transatlantik eksenlerinden özellikle Transatlantik’in Türkiye’yi çok daha yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Türkiye’nin TTIP’nin dışında kalması halinde, yapılan araştırmalara göre, ilk yılda GSYİH’de yüzde 2,5 azalma, işsizlik oranında ise yüzde 0,4 oranında bir artış tahmin edilirken Türkiye’nin kısa vadede AB’nin bir parçası olmasının mümkün olmadığını söyleyen Kurtulmuş, kısa vadede Gümrük Birliği Anlaşması’nın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Numan Kurtulmuş Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi ve rekabet gücünü artırması için ekonomide yeni bir faz değişikliğine gidilmesini ve bunun da üretim yanlısı bir ekonomi modeli kurarak yapılabileceğinin altını çizdi. Haldun Yavaş

Panelde Türkiye’nin Gümrük Birliği sürecini anlatan SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Gümrük Birliği anlaşması imzalanma aşamasında olması gerektiği gibi incelenmediği için Türkiye‘nin hareket kabiliyetinin kısıtlandığını ifade etti. Özellikle ara mallarının Serbest Ticaret Anlaşmaları’na dahil edilmemesi gerektiğini belirten SOCAR Türkiye Başkanı, Türkiye’nin altyapı devriminin üretim devrimiyle buluşması gerektiğini hatırlattı. (Haldun Yavaş)

Panelin son konuşmacısı olarak yer alan Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç panelin de başlığına uygun olarak rekabet gücüne değindi ve dünyadaki rekabetin hızına dikkat çekti. Koç, Türkiye’nin sağlık, bilişim teknolojileri ve tarım gibi alanlarda yer alması gerektiğini ve global ekonomide söz sahibi olabilmesi için inovasyonu teşvik etmesi ve kendi markasını geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Koç, üretimde nicelik kadar niteliğin de önemine dikkat çekerek üretimde katma değer oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin nitelikli iş gücü kalitesi, düşük tasarruf oranları ve yabancı yatırımın üretime yeterince dönmemesi gibi sorunlarını dile getirerek biran evvel çözümler üretilerek küresel ekonomide daha fazla yer alınması gerektiği konularına değindi ve panel soru cevap kısmıyla son buldu.

Haldun Yavaş

www.haldunyavas.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.