93 milyondan fazla abonesiyle önde gelen Youtube yıldızı , Dlive ile ortak olduğunu açıkladı. Video canlı yayın platformuna bir alternatif Twitch, Dlive “Lino blockchain kullanılarak inşa edilen merkezi olmayan bir canlı yayın topluluğu” olarak Halil Örenler tanımlandı.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store