Git, GitHub ve GitLab Nedir?

Halil Özel
Feb 12, 2018 · 4 min read

Merhabalar Arkadaşlar

Bu yazımızda Git Nedir ,Git komutları ,GitHub ve GitLab’ı tanımaya çalışacağız. Öncelikle Git Nedir sorusuna cevap vererek yazımıza başlıyoruz.

Git Nedir ?

Image for post
Image for post
What is Git ?
  • Git , yazdığımız projeleri ve uygulamaları, bilgisayarımızda ya da harici disklerde değilde internet üzerinde tutmamızı ve yönetmemizi sağlayan bir versiyon kontrol sistemidir.
  • Git, GNU Genel Kamu Lisansı’nın 2. sürümüyle lisanslanmış bir özgür yazılımdır .
  • Git , Linus Torvalds tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir.

GitHub Nedir ?

Image for post
Image for post
What is Github ?

GitHub, sürüm kontrol sistemi olarak Git kullanan yazılım projeleri için bir depolama servisidir. GitHub özel depolar için ücretli üyelik seçenekleri sunarken, açık kaynaklı projeler için ücretsizdir. Öğrencilere özel education hesabı ile üye olunursa ücretsiz bir şekilde özel depolara sahip olabilirler. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz :

Şubat 2008'de kurulan GitHub, Nisan 2008'de hizmet vermeye başlamıştır.Mayıs 2011 tarihinden itibaren GitHub açık kaynaklı(open source) projeler tarafından tercih edilen en popüler depolama servisidir.

Github hesaplarının istatistiklerini bulabileceğiniz , Türkiye’de ve dünya genelinde farklı programlama dillerindeki sıralamalarınızı aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

GitLab Nedir ?

Image for post
Image for post
What is Gitlab ?

GitLab, GitHub’ın kullanıcılara sağladığı işlevlerin tamamını sunan bir Git servisidir.Açık kaynak(open source) projelerinizi bu servis üzerinde ücretsiz bir şekilde oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. GitLab daha çok firmalarda tercih ediliyor çünkü : Ücretsiz sürümünde kendi sunucularınıza kurarak sadece kurum içi kullanıcıların erişebileceği GitLab servisi hizmeti bulunmaktadır.

Git Komutları

Image for post
Image for post

Git komutlarını öğrenerek GitHub ve GitLab hesaplarınızda bulunan projelerinizi rahatlıkla yönetebileceksiniz.

git config : Kullanıcı adı, mail gibi yapılandırma ayarlarını yapacağınız komuttur .

git init : init komutu, bulunduğumuz dizini bir Git repository’si haline getirir ve .git uzantılı bir dizin oluşturur. Daha sonra bu repository’yi uzaktaki bir sunucuya gönderebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse , kök dizinde Projem adlı bir proje klasörü oluşturalım. Daha sonrada bu dizinde bir Git repository’sini oluşturalım. Aşağıdaki komutları sırasıyla yaptığınızda terminal de en altta ki satırda olduğu gibi bir açıklama gösterilecektir. “Belirtilen dizinde boş bir Git repository’si oluşturuldu.”

git add : add komutu belirttiğimiz bir dosyayı ya da tüm projeyi çalışma dizinine ekler.

Yani commit’lenmeye (işlenmeye)hazır hale getirir.

1.satırda hello_world adlı txt dosyasını ekledik.

2.satırda ise çalışma dizinimizde ki tüm dosyaları ekledi.

git clone : clone komutuyla local(yerel)’de ya da uzak bir sunucuda(server) yer alan bir repository(depo)’nin çalışan kopyasını bulunduğumuz dizine kopyalarız.

1. satırdaki komut ile localde ki dosyalarının kopyasını alırız.

2.satırdaki komut ile de uzaktaki bir sunucunun dosyalarının kopyasını alırız.

git rm : rm(remove) komutu linux kullanıcıları tarafından tanıdık gelecek bir komuttur. Belirttiğimiz bir dosyayı çalışma dizininden siler.

add komutunda depomuza eklemiş olduğumuz hello_world.txt dosyamızı çalışma dizinimizden sildik.

git commit : Çalışma dizinimize eklenen dosyaları head(baş) denilen .git uzantılı klasöre ekler. Commit işlemi yerelde gerçekleşen bir işlemdir. Uzak sunucudaki repository’de bir değişiklik olmaz. commit komutuyla projemizde yapmış olduğumuz değişiklikleri belirteceğimiz kısa bir açıklamadır.

Proje de yapılan değişiklikleri unutmamak adına kullanılan bir komuttur. commit ifadesini boş bırakmamaya dikkat edelim.

git pull : Uzak sunucudaki repository’de değişikliğe uğramış dosyalar varsa bunları indirir ve yereldeki repository ile birleştirerek dosyalarımızı günceller.

Bu komut uzak sunucuda değişikliğe uğramış dosyaları almamızı sağladı.

git push : Commit’lenmiş değişikliklerimizi uzak sunucudaki repository’ye göndermemizi sağlayan bir komuttur.

Bu komut ile commit’lenmiş değişikliklerimizi depoya gönderdik.

git status : Depomuzdaki anlık durum hakkında bizlere bilgiler verir. Değişikliğe uğramış ya da yeni eklenmiş fakat add ya da commit işlemi uygulanmamış dosyalar bulunmakta ise bunları listenmiş şekilde bizlere gösterir.

Bu komut ile depomuz ile ilgili anlık bilgileri öğrenmemizi sağladı.

Bu yazımı da burada sonlandırıyorum. Bol bol GitHub hesaplarınızdan yaptığınız projelerinizi paylaşmak umuduyla herkese bol kodlu günler dilerim. Aşağıdaki adresten GitHub hesabıma ulaşabilir ve yazmış olduğum kodları inceleyebilir, değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz :

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store