MATLAB Nedir ?

Halil Özel
Mar 25, 2018 · 5 min read

Merhabalar Arkadaşlar,

Bugünkü yazımda sizlere Matlab programlama dilinden bahsedeceğim. Yapay Zeka, Sinyal İşleme ve Görüntü İşleme derslerinde sıklıkla kullandığımız için siz değerli okuyucularıma araştırmış olduğum bu sade ve kolay dili tanıtmak istedim. Hazırsanız haydi başlayalım :)

 • MATLAB (matrix laboratory), çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dilidir. Dördüncü nesil programlama dili : Kullanımı çok daha kolay, daha az kod yazarak yönergeler, hazır şablonlar ve sihirbazlar sayesinde belirli ihtiyaçlarda uzmanlaşmış pratik çözümler geliştirmeye yönelik dillerdir. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki linkte bulunan makaleyi incelemenizi tavsiye ederim :
 • MATLAB, MathWorks şirketi tarafından geliştirilmektedir.
 • MATLAB kullanıcıya, matris işlemleri, fonksiyon ve veri çizme, algoritma geliştirme, kullanıcı arayüzü oluşturmanın yanında C, C++ ve Java gibi diğer dillerde yazılmış programlarla birlikte çalışma imkanı sağlar.
 • MATLAB, ilk olarak kontrol mühendisliğindeki araştırmacılar ve geliştiriciler tarafından kabul edildi. Ayrıca günümüzde de eğitim alanında kullanılmaktadır, özellikle doğrusal cebir, sayısal analiz öğretiminde ve görüntü işleme bilim adamları arasında popüler bir dildir.
 • MATLAB ile C programlama dili ya da Fortran’daki fonksiyonlar çağırılabilir ve alt programlar yazılabilirsiniz.
 • MATLAB, Lineer cebir, istatistik, optimizasyon, nümerik analiz, optimizasyon, fourier analizi gibi pek çok matematiksel hesaplamaları etkili ve hızlı şekilde yapar.
 • MATLAB programlama dili aynı zamanda 2D ve 3D grafik çizimi için de kullanılır.
 • MATLAB ile çok karmaşık matematik hesaplamaları bile kısa bir sürede tamamlanır.
 • MATLAB ile temel matematik fonksiyonlarının iki ve üç boyutlu grafikleri çizilebilir. Polinomlar, paraboller, sinüs, cosinüs dalgaları başta olmak üzere her türlü iki ve üç boyutlu matematiksel grafik MATLAB ile rahatlıkla çizebilirsiniz

MATLAB Nasıl İndirilir ?

MATLAB ileri düzey hesaplamalarda kullanılan profesyonel ve ücretli bir geliştirme ortamıdır. MATLAB lisansına sahip olan kullanıcılar aşağıdaki linkte bulunan adresten ulaşabilirler:

Derslerde ve projelerde kullanmak için ise öğrencilere özel bir sürümü olan Matlab’e ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :

Sizin istek ve arzularınıza uygun bir MATLAB geliştirme ortamını indirdikten sonra artık MATLAB ile matematiksel ve görsel bir dizi işlemi rahatlıkla yapabileceksiniz.

MATLAB Çalışma Ortamını Tanıyalım

Matlab çalışma ortamının klasik görünümü 4 ana bölümden oluşur.

 1. Kullanılan Klasör (Current Folder)
 2. Komut Ekranı (Command Window)
 3. Çalışma Alanı (Workspace)
 4. Komut Geçmişi (Command History)

Kullanılan Klasör : Projelerimizi, uygulamalarımızı kaydettiğimiz klasördür. Bir m-dosya veya m-fonksiyon’u çağırdığımızda, Matlab bunları bulmak için bu klasöre bakar. Bu klasöre resim, text gibi dosyalarda atılabilir.

Komut Ekranı: Komutları girdiğimiz ekrandır. Matlab ile kullanıcı arasında bir arayüzdür. Örnek olarak basit bir şekilde komut ekranına 3+5 yazarsanız bir alt satırda size 8 olarak işlemin sonucunu gösterecektir.

Çalışma Alanı : Matlab ile uygulama geliştirirken tanımlanan sabitler (constant) ve değişkenler (variables) burada saklanır. Çalışma alanında tutulan sabit ve değişkenleri Matlab’da çağırdığımızda, o çalışma anınca o değişkenlerde orada tutulur. Matlab’ı kapattığımızda değişkenler silinirler.

Komut Geçmişi : Matlab’da program yazmayı kolaylaştıran bir penceredir. Daha önce açmış olduğumuz komutlar bu ekranda gösterilir. Tekrar aynı komutu gitmek istediğimizde buradan gidebilir ve o komutu defalarca kullanabiliriz.

Matlab çalışma ortamımızı tanıdıktan sonra artık yavaş yavaş kodlamaya geçebiliriz. Öncelikle aritmetik işlemlerden başlayalım.

Matlab ile aritmetik işlemler yapmak diğer programlama dillerine göre oldukça basit ve eğlencelidir. Değişken tanımlamaya gerek kalmadan komut ekranına yapacağınız işlemi ve sayıları yazarak kolayca istenilen sonuca ulaşabiliyorsunuz.

Yukarıdaki örnekte dört işlem örnekleri yaptık. Matematiksel birçok işlemi rahatlıkla sizlerde yapabilirsiniz. Diğer programlama dillerindeki gibi sayısının türünü belirtmeden rahatlıkla işlemler yapabilirsiniz. Örneğin biz int türünde değişkenlerle işlemler yaptık sizler isterseniz double veya float türündede işlemler yapabilirsiniz.

Evet arkadaşlar Matlab programlama dilini tanıyıp ve basit aritmetik işlemler yaptık sizlere Matlab’i öğrenebileceğiniz yararlı linkleri aşağıya listeledim :

7 dersten oluşan bir eğitim seti

16 dersten oluşan bir eğitim seti

Video eğitimlerin dışında ise aşağıdaki sitelerden ve pdflerden çeşitli bilgilere ulaşacağınızı düşünüyorum :

http://www.matlabakademi.com/dersler/

http://web.itu.edu.tr/kents/matlab.pdf

http://yucelkocyigit.cbu.edu.tr/Matlab1.pdf

Kitap olarak ise Abaküs yayınlarının MATLAB Kitabını tavsiye ederim.

Cemalettin Kubat hocanın eseri olan bu güzel eserin içeriği ise pek doyurucudur. Kitap içeriği aşağıdaki gibidir. Kitabı okumanızı ve incelemenizi tavsiye ederim.

Kitap İçeriği

 • Matlab’da Problem Çözümü
 • Teknik Hesaplamalarda Matlab Arka Planı
 • Dosyalar Ve Dosya Yönetimi
 • Trigonometri Ve Kompleks Sayılar
 • Vektörel Ve Matrisel Sıralamalar Grafik Çizimler
 • Matematiksel Fonksiyonlar Ve Uygulamaları
 • Data Analizi
 • Mantık Fonksiyonları
 • Vektör Ve Matrisler
 • Lineer Olmayan Denklem Çözümleri
 • Lineer Denklem Çözümleri
 • Sayısal Optimizasyon
 • Eğri Uydurma Ve Aradeğer Hesabı
 • Sayısal İntegrasyon Ve Türev İşlemleri
 • Diferansiyel Denklemlerin Matlab Ortamında Çözümü
 • Matlab Ortamında Harf Dizileri, Zaman Ve Bit Gösterimi
 • Matlab Ortamında Sembolik İşlemler
 • Kontrol Sistemlerinin Matlab Ortamında İncelenmesi
 • Kontrol Sistemlerinin Sımulınk Ortamında İncelenmesi
 • Bazı Mühendislik Ve İşletme Problemlerinin Matlab İle Çözümü
 • Yapay Zeka: Bulanık Mantık
 • Yapay Zeka: Yapay Sinir Ağları
 • Yapay Zeka: Genetik Algoritmalar
 • Video Eğitim İçeriği
 • Sabit Değişken Tanımlamak
 • Max Min Değer Hesaplamaları
 • Polinom İşlemler ve Sayıları Yuvarlamak
 • Matrislerde İşlemler
 • Grafik Çizim
 • Inline Solve
 • Non Lineer Denklem Çözümleri
 • Lineer Denklem Takımı Çözümü
 • Subs Yerine Koyma
 • Denklem Çözümleri
 • While Döngüsü
 • Dereceden Denklem Çözümü
 • Aralık Yarılama
 • Kök Bulma Roots Komutu
 • For While If Örnekleri
 • If For Döngüsü Örnekleri
 • Matrislerle İşlemler
 • Lu Ayrıştırma Yöntemi
 • Optimizasyon Problemi Çözümü Örneği
 • Türev
 • İntegral Çözümleri
 • Diff Çözümleri Tanımlamalar

Evet arkadaşlar bir blog yazısının daha sonuna geldik. Elimden geldiğince ve bilgim dahilinde sizlere Matlab dilini tanıtmaya çalıştım. Keyifli okumalar dilerim. Alkışlarınızı esirgemeyin lütfen :) Herkese bol kodlu günler dilerim. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store