Swift-4' de Diziler(Arrays)’in Kullanımı

Halil Özel
Feb 6, 2018 · 3 min read

Merhabalar Arkadaşlar,

Bugünkü yazımda sizlere Swift dilindeki dizilerin kullanımından bahsedeceğim. Öncelikle yazıma array tanımı ile başlamak istiyorum.

Image for post
Image for post
Swift Programlama Dili

Array, bir ad ve bir index ile aynı türden çok sayıda değişkeni tanımlamak için kullanılan bir yapı türüdür. Dizilerde elemanların türü aynı olmalıdır. Bir işi daha kısa sürede yapmamızı sağlar, kod kalabalığından bizleri önler.Tekrar tekrar aynı kodları yazmaktan bizleri korur.

Swift’te Array tanımı aşağıdaki gibidir :

var degisken_ismi = [] // değişkenin türüne göre farklı diziler tanımlanır. 

Dizinin tanımını ve nasıl oluşturulduğunu öğrendikten sonra kapsamlı bir örnek ile öğrendiklerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki resimde bulunan diziyi tanımlayıp üzerinde gerekli işlemleri yaparak dizinin diğer özelliklerinide öğrenelim.

Image for post
Image for post
Dizi(Array) Örneği(Example)
var dizi = [2,5,1,3,4] // 5 elemanlı dizi tanımlandı.
print(dizi.count) // dizinin eleman sayısı öğrenildi.
print(dizi.first!) // ! işareti sonucun opsiyonel olmasını önledi.
print(dizi[2]) // dizinin 2.indisinde bulunan değeri gösterdi.
dizi.append(7) // ekleme fonksiyonudur.
dizi.remove(at: 2) // silme fonksiyonudur.
print(dizi.last!) // dizinin son elemanını verir.
dizi.sort() // sıralama fonksiyonudur.
  • 5 elemanlı ve int türünde bir dizi tanımlandı. count() metodu ile dizide bulunan elemanların sayısı öğrenildi.
  • Dizilerin indislemesi 0 dan başladığı için örneğimizde de görüldüğü üzere dizinin 2.elemanı değil dizinin 2.indisinde bulunan elemanın değeri isteniyor. Sonuç olarak ekranda 1 değerini görüyoruz.

Dizilerde Filtreleme İşlemi

Dizilerde filtre işlemini daha rahat anlatabilmek açısından örnek üzerinden gideceğiz. Öncelikle numbers adında birkaç sayıdan oluşan bir dizi tanımlıyoruz.

var numbers = [3,4,2,8,0] 

Filtremiz 3'ten büyük olan sayıları bizlere göstersin. Bunu için filtre adında bir değişken tanımlayıp oluşturduğumuz diziyi filter{} metodu ile birlikte kullanarak istenilen sonuca ulaşabiliriz.

var filtre = numbers.filter{$0 > 3}
print(filtre)

filtre dizinin elemanlarını tek tek kontrol ettikten sonra aşağıdaki sonuçları bizlere gösterecektir :

[4, 8]

Dizilerde Arama İşlemi

Dizideki elemanların artması ile elemanlara ulaşımda zorlaşacağı için dizinin elemanlarını arama metodu ile rahat bir şekilde bulabiliriz.

var names = ["halil","ibrahim","yusuf","emre","veli","ali"]
names.index(of: "halil")
names.index(of: "samed")

index(of:) metodu yardımıyla verilen değerin indis karşılığı bulunarak dizilerde rahatlıkla işlemler yapılabilir.

Eğer değer dizinin içinde yok ise aşağıdaki gibi bir çıktı ile karşılaşabilirsiniz :

nil

Nil : olmayan değer anlamında kullanılır. nil diğer programlama dillerinde de aşina olduğumuz null ifadesinin karşılığıdır. Daha fazla ayrıntı için aşağıda bulunan linkteki açıklamaları okumanızı tavsiye ederim :

Evet arkadaşlar elimden geldiği ve bildiğim kadarıyla dizileri sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Alkışlarınızı esirgemeyin lütfen :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store