Swift-4 ile iOS Uygulaması - Aydaki Ağırlığımız Ne Kadar ?

Halil Özel
Feb 3, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post
Swift-4

Merhabalar Arkadaşlar

Bugünkü yazımda Swift ile yazmış olduğum basit ama zevkli bir örnek olan Aydaki Kütlemiz Ne Kadar dan bahsedeceğim. Uygulamadaki amacım Button,ImageView,Label ve TextField kullanımını öğrenmek.

Uygulamaya başlamadan önce ilk olarak Xcode’umuzu açıyoruz :

Image for post
Image for post
Xcode Penceresi

Xcode ekranında Create a new Xcode project seçeneğini tıklıyoruz.

Image for post
Image for post
Uygulama Türü Seçim Ekranı

Bu ekranda ise geliştirdiğiniz uygulamanın türüne göre dizayn edilmiş arayüzlerden birini seçiyoruz. Biz örneğimiz için Single View App kısmına tıklayarak bir sonraki bölüme geçiyoruz.

Image for post
Image for post
Projenin Bilgileri

Son olarak projenin Adı, geliştirici, organizasyon ,uygulama dili gibi özellikleri doldurarak projemizi oluşturmuş oluyoruz.

Image for post
Image for post
Ekran Tasarımı

Öncelikle uygulamanın ekran tasarımını yapıyoruz. Uygulamamızda label, textField, button ve imageView kullanılmıştır. Yukarıdaki gibi bir ekran tasarlamak için aşağıdaki adımları uygulayacağız :

Image for post
Image for post
Label Özellikleri-1

Uygulama isminin özelliklerini verdik. Label dan oluşuyor. Rengi gri, textSize’ı 22 ve kalın, text özelliği ortalanmış şekilde kullanıcıya gösteriliyor. Diğer özellikleride yukarıdaki görüntüden inceleyebilirsiniz.

Image for post
Image for post
Label Özellikleri-2

Diğer 2 label ise yukarıdaki özellikleri içermektedir. İlk label dan farklı olarak text fontu normal olarak ve boyutu 18 şeklinde ayarlanmıştır. Diğer özellikleri inceleyip diğer farklılıklarıda sizler bulabilirsiniz :)

Image for post
Image for post
Buton Tasarımı

Buton tasarımında ise arka plan rengi gri ve text rengi beyaz olarak ayarlandı. Buton isminde Hesapla şeklinde tanımlandı. Butonun Diğer özellikleri bakmanızı incelemenizi öneririm.

Image for post
Image for post
ImageView Tasarımı

Son olarak uygulamamızla bağlantılı olabilmesi için Ay resmi ekledik. ImageView bileşenine Image kısmına eklediğimiz resmin adını yazarak onu rahatlıkla ekranda göstermiş oluyoruz. Resmin görünümü ile ilgili diğer ayarları View kısmından yapabilirsiniz.

Uygulamada işlemi yapmak için gerekli olan bileşenlerin tanımlamalarını yapıyoruz. Label ve TextField tanımından sonra Button için bir metod oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz metodda gerekli işlemleri yapıyoruz.

  • Öncelikle bir sabit weight adında sabit tanımladık.(let : sabit ifadeler için kullanılır.)
  • Tanımlanan sabite ağırlık değerinin 6 ya bölümünün değeri Double türüne dönüştürülerek atandı. String ifadeyi double yaptık.
  • Bulduğumuz değeri ise virgülden sonraki 2 rakamını göstermek şartı ile text’e yazdırıyoruz.
  • Ve run ederek uygulamayı çalıştırıp, Aydaki kütlemizi öğreniyoruz :)
Image for post
Image for post
App

Evet Arkadaşlar Swift dili kullanarak ilk iOS uygulamamızı sizlerle birlikte yapmış olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Bol kodlu günleriniz olsun . Bir sonraki blog yazımda görüşmek üzere :)

Uygulamanın kodlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz :

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store