Swift’i Tanıyalım

Halil Özel
Jan 16, 2018 · 3 min read

Merhabalar arkadaşlar ,

Mediumdaki ilk blog yazımı yazmaya başlıyorum.

Bugün ki konumuz Apple’ın gözbebeği : Swift Programlama Dili

WE LOVE SWİFT

Swift dilini öğrenmeye başladım. Swift’i hem öğrenip hem de blog yazıları yazarak bilgilerimi taze tutup sizlere yardımcı olmak istiyorum.

Swift dili nedir ne değildir biraz ondan bahsederek yazıma başlamak istiyorum.

Swift , 2 Haziran 2014 yılında Apple tarafından düzenenlenen WWDC konferansında duyrulmuştur.

Aşağıdaki linkte Swift dilinin tanıtımı ile ilgili bir video bulunmaktadır. İzlemenizi tavsiye ederim :)

1- Swift, Apple tarafından iOS ve OS X platformlarına iOS ve Mac uygulamaları geliştirmek için oluşturulmuş, öğrenilmesi kolay, nesne yönelimli ve güçlü bir dildir.

2- Swift programlama dilide Objective C gibi Xcode programı kullanılarak yazılabilir.

3- Swift Objective-C, Rust, Haskell, Ruby, Python gibi birçok programlama dilinden yararlanılarak yazılmış sağlam bir dildir.

4- Swift, kullanımı kolay ve açık kaynaklı bir dildir. Bu yüzden, bir fikri olan herkes, zaman kaybetmeden inanılmaz şeyler yapabilir.

5- Swift, gerçek zamanlı geri bildirim olanağı sağlayan ve mevcut Objective-C koduna sorunsuz bir şekilde monte edilebilen hızlı, verimli, güçlü bir dildir.

6- Swift dili 2014 yılında çıkmasına rağmen birçok kullanıcı tarafından sevildi, büyük bir ilgi ve alaka gördü ve görmeye de devam ediyor. Swift kodunu uygulamalarına entegre eden geliştiricilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu verilerden yola çıkarak Objective C den Swift’e büyük bir göç bulunmaktadır diye bir sonuç çıkarabiliriz. Hatta bazıları, tamamen Swift ile kodlanmış yeni uygulamalar geliştiriyor.

Swift dili ile yazılmış popüler uygulamalar

7- Swift ile daha hızlı ve kolay bir şekilde uygulamalar geliştirebilirsiniz. Derin öncelikli arama(DFS) algoritması ile bir grafikte 10.000 tam sayı bulunmuştur. Swift , Objective C ye göre 2.6 kat daha hızlı çalışmaktadır.

Swift’in diğer dillerle olan hız karşılaştırması

8- Swift’i birçok üniversite ve eğitim kurumlarında, bilgisayar programlama derslerinde öğretiliyor ve iTunes U’da ücretsiz ders imkanı sunuyor. Swift derslerinin okutulduğu bazı üniversiteler aşağıda listelenmiştir :

  • Aberystwyth University
  • California Polytechnic State University
  • Cuesta College
  • Drexel University
  • Full Sail University
  • Technical University of Munich

Daha fazlası için https://www.apple.com/tr/swift/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Swift VS Objective C

Swift ile Objective C Benzerlikleri

1- Basit sayısal türler (Int, Float, Double) Objective C de olduğu gibi Swift’tede bulunmaktadır.

2- Benzer forin numaralandırma sözdizimilerine sahiptirler.

3- Apple ürünleri hem Swift hem de Objective C ile geliştirilmesine devam etmektedir.

Swift ile Objective C Farklılıkları

1- Birçok programlama dilinde zorunlu olan noktalı virgül kullanımı Swift ile birlikte artık satırlar noktalı virgül (;) ile bitmek zorunda değil.

2- Objective C de bulunan Başlık dosyaları Swift’te bulunmamaktadır.

3- Swift’te String ifadeler Unicode’u tamamiyle destekler.

4- Syntax yapısı Objective C ‘ye göre oldukça kolay ve anlaşılması basittir.

5- Hafıza/Bellek Yönetimi (Memory Management) Swift’te daha esnek hale getirildi. Objective C deki gibi geliştiricilere zaman kaybettirmeden kodlarını rahat ve güvenli bir şekilde yazmalarına olanak sağlıyor.

Merhaba Swift

print("Hello Swift Programming Language")

Programlama dilini öğrenmeye yeni başlayanlara yazdırılandan farklı olarak print ifadesi içinde “Merhaba Swift Programlama Dili” yazdırdık. Print fonksiyonu ekrana birşeyler yazdırmak için kullanılır.

Arkadaşlar ilk blog yazımdan çeşitli okumalar ve araştırmalar sonucunda edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak adına bu yazıyı yazdım inşallah beğenmişsinizdir :) Teşekkür ederim Bol Kodlu Günler Dilerim :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store