Baltık Kuru Yük Endeksi (Baltic Dry Index, BDIY)

Halk Yatırım
Aug 21 · 4 min read

Baltık Kuru Yük Endeksi (BDIY), Londra merkezli Baltic Exchange’in yayınladığı bir navlun endeksi olup küresel deniz taşımacılığı faaliyetlerinde gemi broker’larının taşınan yük (nihai mamül, ham madde vb.) üzerinden belirledikleri fiyatları temsil etmektedir. Baltic Exchange, her ne kadar 200 yıldan uzun bir geçmişe sahip olsa da, BDIY endeksi 1985’ten bu yana hesaplanmaya başlanmış ve ilerleyen yıllarda popülaritesi giderek artmıştır. 600’den fazla üyesi olan Baltık Exchange, verileri sadece kendi üyelerinin gerçek ticari faaliyetlerinde kullandıkları navlun fiyatlarından almakta, böylece de BDIY endeksini manipülasyona karşı korumaktadır. Gemi taşımacılığı faaliyetinde bulunan nakliyeciler ise, hedge veya taşıma maliyetlerinin yönü hakkında fikir sahibi olmak için bu endeksten yararlanırlar.

Piyasalar açısından ise, BDIY endeksi, küresel aktivitenin takibinde ve böylece ticari faaliyetler üzerinden büyüme dinamiklerinin canlılığının ölçülmesinde kullanılabilir. Endeksin artış eğilimi gösterdiği zamanlar, küresel deniz ticaretinde ve kuru yük taşımacılığında artan talebe ve aktiviteye işaret ettiğinden küresel büyüme açısından olumlu sinyaller üretirken, endeksin zayıf kaldığı zamanlar ise büyümenin sınırlı kaldığı yönünde yorumlanır. BDIY, günlük olarak hesaplanan bir endeks olduğundan ve büyüme odaklı makro-ekonomik verilere göre daha önden takip edilebildiğinden bit öncü gösterge olarak kabul edilir.

Aşağıdaki grafikte, BDIY (mavi alan) ile MSCI Dünya Endeksi (yeşil çizgi) bir arada görülmektedir. BDIY endeksinde yükseliş yaşanan, diğer bir ifade ile deniz taşımacılığında yüksek navlun fiyatlarının artan taleple beraber oluşmaya başladığı dönemlerde, küresel hisse senedi piyasalarında da büyüme beklentilerinin fiyatlanması ile beraber bir yükseliş yaşanmaktadır. BDIY endeksinin son dönemde sergilediği yükselişle, yaklaşık olarak 2010’dan bu yana en yüksek değerlerine ulaşması bu anlamda pozitif bir sinyal olarak yorumlanabilir.

Küresel büyüme oranları ile Baltık Kuru Yük Endeksi’nin ilişkisine baktığımızda, aynı yıllar için çok belirgin bir korelasyon görmemekle birlikte, BDIY endeksinde belirgin yükselişleri takip eden yıllarda küresel büyümenin güçlendiği ya da devam ettiği görülmektedir.

Aşağıdaki grafikte, 1990’dan günümüze küresel büyüme oranları ve BDIY endeksine ait veriler görülmektedir. Yaklaşık 30 yıllık inceleme periyodunda yer alan 7 ayrı dönemde BDIY endeksinin belirgin yükselişleri görülmektedir.

Burada, 2008’de ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kredi krizine ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Pek çoğuna göre ani bir çöküş (sudden crash) olarak nitelenen kriz döneminin öncesinde navlun maliyetlerinde güçlü bir artış trendi yaşanmasına karşın, 2008 ve 2009 döneminde küresel büyüme ağır bir darbe almış, hatta II. Dünya savaşından sonra ilk kez 2009’da küresel daralma yaşanmıştır.

Bu görüş eşliğinde, BDIY endeksinin 2019 performansına baktığımızda, yıl başından bu yana %52 yükselen endeksin, 2019’un kalanı ve 2020 için küresel büyümede olumlu bir sinyal verdiğini düşünüyoruz.

Künye

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Gökçe ARSLAN

Müdür

garslan@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 81 79

Künye Serhan YENİGÜN

Yönetmen

syenigun@halkyatirim.com.tr

+90 212 314 87 29

Kübra ÇELİK

Uzman

kcelik@halkyatirim.com.tr

  • 90 212 314 81 44

ÇEKİNCE

“Yatırım Danışmanlığı“ hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.

Halk Yatırım

Written by

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş resmi Medium sayfasıdır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade