Borsa Canavarları Nasıl Bulunur?

Halk Yatırım

Aslında ilk yapmanız gereken Yatırım Danışmanlığı bültenlerimizi günlük olarak takip etmeniz. Çünkü bu bültenlerde her gün yapılan çalışmalar ile sizlere en iyi fırsatları değerlendirmenizi sağlıyoruz. Bunun haricinde çalıştığınız yatırım danışmanı ile sürekli irtibat sağlamanız da gün içerisinde sizlere aktif öneriler ile yardımcı olmamızı sağlayacaktır.

Tüm raporlarımızı https://www.halkyatirim.com.tr/yatirimdanismanligi-onerileri sayfasında bulabilirsiniz.

Borsa Canavarları deyimini aslında temel rasyoları sağlıklı olarak gelişmekte olan ve teknik analize göre şartları karşılayan şirketler anlamına gelmektedir. Kendi başınıza bu şirketleri bulmak isterseniz ne yapmalısınız?

Birçok seçenekten bir tanesine örnek verirsek eğer;

Fiyatı yüksek hisseleri tercih ederek başlayın. Minumum 20 TL den başlayan 100, 200 hatta 300 gibi fiyatlarda bulunan senetler ile başlayalım. Kazançları bir önceki döneme göre %25 ve üzerinde artış olan, aynı şekilde satış rakamları da %25 artmış olan, özkaynak üzerinde %25 ve üzerinde getirisi olan, Sektöründe tek yada 1 numara olan, gunluk işlem adedi ortalama 500,000 adet olan, yabancı takası olan ve emeklilik fonları tarafından tercih edilen, yenilenen bir sektörde iş yapan, eğer ayı piyasasında ise 5–10 günlük ortalamaların üzerinde bulunan, boğa piyasasında ise 50–200 günlük ortalamalarının üzerinde bulunan, vadeli kontratlara ve opsiyon kontratlarına dayanak olan(şart değil), marka adı herkes tarafından bilinen 5 senet seçilmelidir.

15.04.2019 tarihindeki verilere göre bizce bu kriterlere uyan 4 hisse mevcut. Ağırlıklı ortalamalarını kontrol ederek Canavar tabir edilen bu senetleri takip edebilirsiniz. Ayrıca Borsaya kote tüm şirketlerin temel verilerini bulabileceğiniz ve gelişmelerini görebileceğiniz skor kart sayfamızdan da faydanalabilirsiniz.

Canavar Şirketler

Halk Yatırım

Written by

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş resmi Medium sayfasıdır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade