Dünyanın bilinen ilk borsası: Aizanoi

Halk Yatırım
Aug 26 · 2 min read

Geçmişin izlerini attığımız her adımda korumaya gayret ediyoruz. Dünya tarihinin köşe taşları arasında pek çok değere ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşamanın gururunu ve sorumluluğunu, attığımız her adımda hissederken, güçlü bir gelecek inşa etmek için geçmişin köklü birikimden yararlanmak gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, tarihe ve kültürel değerlere sahip çıkmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Ülkemizin zengin topraklarının bizlere sunduğu kültürel mirasın en önemli parçalarından biri de 5 bin yılı aşan tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti. Bundan yaklaşık 200 yıl kadar önce keşfedilen ve keşfinden bugüne gün yüzüne kavuşan buluntularıyla tarihe ışık tutan Aizanoi, dünyanın bilinen ilk borsa yapısı Macellum ile ön plana çıkıyor. M.S. 300 yılına tarihlendirilen Macellum’da yer alan enflasyonla mücadele kararnamesi, bugünün istikrar politikalarına benzerliği ile dikkat çekiyor. Kentin ana kutsal alanı olarak kabul edilen Zeus Tapınağı ise dünya üzerinde şimdiye kadar en iyi korunmuş Zeus Tapınağı olma özelliğini taşıyor.

Halk Yatırım olarak geleceğe yürürken, geçmişle bağ kurmanın ve değerlerimizden güç almanın önemine inanıyor; tüm faaliyetlerimizi bu ilke doğrultusunda planlıyoruz. Bu kapsamda, en önemli kültürel miraslarımızdan biri olan Aizanoi Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkarılmasına ve geleceğe taşınmasına destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2012 senesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici (Aday) Listesi’ne dahil olan Aizanoi Antik Kenti’nin, tarih sahnesinde hak ettiği yeri alacağına olan inancımızla bu konuda farkındalık yaratma misyonunu gönülden üstleniyoruz.

Kazı çalışmalarına büyük heyecanla destek verdiğimiz Antik Kent’i daha yakından tanıyacağınızı umuyor, Antik kentin keşfedilmeyi bekleyen güzellik ve sırlarını keşfetme heyecanını sizlerle paylaşmak istiyoruz. https://www.halkyatirim.com.tr/ilkborsa-aizanoi

Aizanoi Antik Kenti:

Aizanoi antik kenti, Kütahya ilinin 48 km güneybatısındaki Çavdarhisar ilçesinde yer almaktadır. Antik kent, Örencik Ovası’nda yaklaşık 1000–1050 m yükseklikte düz, ağaçsız bir platoda bulunmaktadır.

Aizanoi’a yerleşimlerin kesin olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte, ilk yerleşimlerin Zeus tapınağı etrafında olduğu düşünülmektedir. Söz konusu bölgede ilk olarak yerleşimin M.Ö. 2000’lere dayandığı söylenmektedir. Kentte yapılan araştırmalarda ve kazı çalışmalarında özellikle Zeus Tapınağı’nın bulunduğu alanda, M.Ö. 3000 yıllarına tarihlenen buluntulara rastlanılmıştır.

Aizanoi’un kuruluşuyla ilgili, Roma dönemi öncesine ait bilgiler oldukça sınırlıdır. Kent, Roma egemenliğine kadar Pergamon ile Bithynia krallıklarının mücadelesine tanıklık etmiştir. Bithynia Krallığı, güneye doğru genişleme hedefleri için stratejik bir konumda bulunan Aizanoi’a sahip olmak istemiştir. Fakat Pergamon ve Bithynia Krallıkları arasındaki mücadelenin sonucunda Aizanoi, I. Attalos (M.Ö.216–213) egemenliğindeki Pergamon Krallığı’na dâhil olmuştur.

“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 01.10.2013 tarih, 190572 sayılı yazısı ve Kültürel Alandaki Destek Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkındaki Genelgesi uyarınca Aizanoi Antik Kenti Kazı Çalışmaları sponsorlarından biri olan Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, bu desteği “Ana Sponsor” olarak devam ettirmektedir.”

  Halk Yatırım

  Written by

  Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş resmi Medium sayfasıdır.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade