Strategiskt samarbete mellan Sverige och USA

Konungariket Sverige och Amerikas förenta stater har en lång och gemensam historia med nära band mellan sig. Vi är båda demokratier som delar många grundläggande värderingar, vi har haft och har fortfarande nära förbindelser inom försvars- och säkerhetsområdet. Vi har samarbetat för att vi insett att vi tillsammans klarar eventuella kommande hot och kriser bättre.

Sverige och USA är övertygade om att ett hållbart och långsiktigt strategiskt samarbete är nödvändigt och kommer öka säkerheten för både Sverige och USA, liksom för staterna runt Östersjön.

Det här är det första steget i det utökade svenska-amerikanska försvarssamarbetet.

Staternas säkerhet grundar sig ytterst på solidaritetsprincipen i artikel 5 i Nato-fördraget, som säger att väpnad attack på en Nato-medlemsstat, kommer att betraktas som en väpnad attack mot samtliga medlemmar i alliansen.

USA förtydligar härmed både vikten av — och USA:s vilja — att stärka både egen och kollektiv säkerhet genom diverse samarbeten så som Nato, FN och andra internationella organisationer. Allt samarbete i enlighet med FN-stadgar och internationell rätt.

I och med Nato-fördraget och andra strategiska svensk-amerikanska samarbeten är USA djupt engagerad i att säkerställa Sveriges säkerhet samt alla amerikanska anläggningar som utplaceras på dess territorium. Sverige och USA kommer att agera tillsammans mot de växande militära och icke-militära hot som kan orsakas av tredje part. Tillsammans strävar de två staterna efter att minimera eventuella skadoeffekter.

Det ökade strategiska samarbete som beskrivs i denna deklaration kommer stärka Sveriges och USA:s säkerhet. För närvarande står båda länder inför ökande hot som orsakas av spridning av massförstörelsevapen (WMD) med tillhörande system. Till att börja med ska luft- och flygförsvaret i Sverige ges de nödvändiga och viktiga förmågor som krävs för att försvara de båda staterna och andra allierade stater inom Nato mot hot från långdistansmissiler. De båda staterna är övertygade om att detta samarbete kommer att medföra ömsesidiga och långsiktiga fördelar.

Sverige och USA avser att ingå en rad bilaterala avtal, som syftar till att stärka samarbetet inom försvar och säkerhet. Sveriges och USA:s avsikt är att stärka säkerheten genom samarbete inom följande områden:

Politiskt och militärt samarbete

Staterna ska i och med detta sträva efter att uppnå en gemensam vision som kommer leda till ett än bredare och djupare samarbete mellan Sverige och USA. En rådgivande grupp för strategiskt samarbete ska fungera som grundläggande mekanism för dess utveckling och genomförande. Rådet består av representanter på högsta nivå från Sveriges regeringskansli, utrikes- och försvarsdepartement tillsammans med USA:s försvarsdepartement. Rådet kommer träffas både regelbundet och på begäran av endera part. Rådet är fritt att inrätta arbetsgrupper, även med personal från försvarsmakten. Uppgifter från rådet för strategiskt samarbete ska komplettera aktiviteter som genomförs i andra nationellt former och eller via andra redan existerande svensk-amerikanska strategiska relationer. Förutom samarbete inom området för missilförsvar, i syfte att ytterligare stärka det ömsesidiga försvarssamarbetet mellan Sverige och USA ska staterna baserat på artikel 3 i Nato-fördraget efte rådets överseende och initiativ samarbeta ytterligare gällane:

• planera och genomföra gemensammt råd som kontinuerligt tar stämmer av säkerheten i Sverige och USA samt därmed också ge varandra relevant information inom detta område. Rådet skall ge säkerhetsbedömningar och rekommendationer till behöriga myndigheterna i båda länderna med avseende på dessa vidtar lämpliga åtgärder.

• samråda om nya viktiga initiativ som senare kan lyftas inom Nato-samarbetet

• rådfråga och följa användningen och utvecklingen av USA:s missilsystem, samt säkerställa att det bidrar till den trygghet som Sverige, USA och deras allierade förväntar sig.

• arbeta för att stärka sina försvarsmakters operativa förmågor och på detta sätt höja Nato-alliansens effektivitet. För att uppnå detta kommer USA hjälpa Sverige i omvandlingen och moderniseringen av sina väpnade styrkor

• leta efter möjligheter i enlighet med relevanta lagbestämmelser i båda staterna inom området för försörjningsutrustning och tillhörande utrustning, för ändamålet öka försvarsförmågan, rörligheten och kapaciteten hos den svenska försvarsmakten

• samarbeta för att tillhandahålla och förbättra Sveriges försvarsutrustning, tjänster och utbildningsprogram samt eventuellt annat stöd, i enlighet med lagstiftningen i båda länderna

• utveckla och stärka de resurser som krävs för att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och terrorism

• stödja gemensamma och kombinerade övningar och andra utbyten

• samarbeta i internationella verksamheter när det är av gemensamt intresse för både Sverige och USA

• Samarbeta för att förbättra processen för svenskt inköp av försvarsutrustning

• upprätthålla politiska och militära kontakter för att stärka samarbetet inom säkerhetsområdet

• regelbundet granska genomförandestatusen för de bilaterala avtalen inom säkerhetsområdet, och

• identifiera andra områden av gemensamt intresse mellan Sverige och USA som avser att utöka samarbetet inom luftförsvarsområdet och missilförsvaret.

Staterna är härmed överens om ett identifierat akut område för sådant samarbete; USA ska på svensk mark placera och bemanna luftvärnsystem av typen “Skalman”, det amerikanska flygvapnet skall även bistå det svenska med viss kapacitet. Staterna avser att inleda det konkreta samarbetet nästa år och expandera det med sikte på att etablera en garnison under 2021 som kommer ge nödvändigt stöd för uppgifterna. Den svenska regeringen avser att säkerställa så att rätt infrastruktur och övriga installationer för ändamålet finns på lämplig plats enligt separat fastställd tidsplan.

Vårt samarbete kommer att omfatta möjligheter till gemensam utbildning som även stärker det svenska luftförsvaret. Under de kommande månaderna ska särskilda arrangemang som möjliggör detta samarbete sättas. Dessa steg kommer återspegla USA:s engagemang för sina utvidgade försvarsför-bindelser med Sverige. USA bekräftar i och med detta åtagande att även hjälpa Sverige ekonomiskt medmodernisering och förbättring av sin försvarsmakt. Sverige och USA har på flera nivåer genomfört en bred diskussion om hoten mot Sverige, samt dess nuvarande försvarsförmåga och brister. En gemensam arbetsgrupp för modernisering har skapats för att ta itu med dessa frågor. USA bekräftar att detta bistånd även kommer att stärka det svenska bidraget till Nato-alliansen och det kommer att underlätta det strategiska samarbetet mellan Sverige och USA. Sverige erkänner bristerna och visar sin uppskattning genom att på bästa vis implementera detta viktiga bistånd som skänkts av USA till det svenska folket i och med denna möjlighet till ett förbättrat försvar delvis bekostat av det amerikanska folket. USA bekräftar härmed att Sverige kommer få en betydande ekonomisk och konsultativ hjälp för att så snabbt och bra som möjligt genomföra förbättringarna.

Informationsutbyte

Sverige och USA är överens om vilka de troliga utmaningar och hot mot internationell säkerhet är, i synnerhet relaterat till terrorism och spridning av massförstörelsevapen, dessa kräver även ett närmare samarbete inom området informationsutbyte. För att öka försvarssamarbetet mellan Sverige och USA enligt artikel 3 i Nato-fördraget avser USA att:

• kontinuerligt förse Sverige med situationsrapporter om USA:s missilförsvar

• ge Sverige information om sina riskbedömningar för USA:s installationer, militära personal, utrustning och annan personal som befinner sig på Sveriges territorium

• utarbeta det förfarande som krävs för att Sverige ska få förväntad och nödvändig information av USA, samt information om varningar och hot relaterade till USA:s militära installationer, utrustning och personal på Sveriges territorium.

Tekniskt samarbete, forsknings- och försvarsindustrin

Sverige och USA är engagerade i att främja ömsesidigt samarbete inom försvarsforskning och tekniskindustri inom vapenområdet. I detta avseende erkänner båda staterna vikten av en strikt tillämpning av lagar och regler avseende export i försvarsutrustning och tjänster, teknik och enhetliga metoder inom detta område. Båda staterna kommer att leta efter projekt som kan genomföras tillsammans inom forskning, utveckling, industri eller inköp. Båda staterna är överens om att gemensam forskning, utveckling, produktion och inköp skall ske. Det tillåter utbyte av teknik och förbättrar driftskompatibiliteten hos deras väpnade styrkor som är inblandade i gemensamma eller deltar i större koalitioner. Båda länderna är också överens om att teknik, forskning och utveckling är avgörande för att upprätthålla försvarsindustrins effektivitet. Båda staterna inser också behovet av att på ett effektivt sätt använda de begränsade medel som görs tillgängliga för staternas försvarsforsknings- och utvecklingsprogram.

Sverige och USA ska löpande inventera möjligheterna att tillsammans:

• utveckla gemensamma investeringar inom industriell teknik inom området säkerhet och försvar

• Stödja och utveckla forsknings- och utvecklingsverksamhet inom försvarsteknikområdet

• stödja utvecklingen av djupt industriellt och tekniskt samarbete, i linje med relevant lagstiftning i båda länderna

• Utveckla, förhandla och ingå internationella avtal avseende stöd till industriellt, forskning och tekniskt samarbete inom vapenområdet, i enlighet med staternas policies, och

• dessutom som en del av det utvidgade industriella samarbetet i samband med försvar, avser Sverige och USA att ingå ett ramavtal på området missilförsvar, vilket möjliggör att staterna har gemensam forskning, utveckling, testning och utvärdering relaterad till missilförsvaret, inklusive industriellt samarbete relaterade till försvarssystemen. Något USA tidigare enbart gjort med ett fåtal nära allierade.

Ramavtalet har skrivits så att det enligt ett bilateralt distributionsavtal relativt enkelt ska möjliggöra ytterligare försvarssamarbeten mellan de båda staterna.

xxx

Ungefär så här skrevs avtalet mellan USA och Polen, i Warszawa den 20 augusti 2008. Betänk att Polen är med i Nato. Det är inte Sverige. Så det här ska ses som ett förslag påsteg två efter ett Nato-medlemsskap.

Om vi i Sverige även fortsättningsvis bestämmer oss för att vi ska hålla oss kvr utanför Nato krävs ytterligare rader med förstärkningar i avtalsförslaget ovan.

Glöm inte att Sverige levt under ett av USA skyddande paraply mot framförallt kärnvapen, men idag vet vi att det även planerades för annan amerikansk stöttning på svensk mark. Allt detta har skett sedan början av femtiotalet och framöver…

Det finns kanske något avtal någonstans långt nere i Rosenbads källare som reglerar allt detta. Eller så inte.. Men en demokrati som Sverige borde inte ägna sig åt att vilseleda sin befolkning på det här viset. Eller om så inte är fallet, bemöta den fakta som än så länge står omotbevisad.

Ska det gå ytterligare ett antal decennier där ett eventuellt hemligt amerikanskt outtalat avtal/skydd styr vår säkerhetspolitik? Extra illa, rent av pinsamt blir det när alla, både “fiende” och tänkta allierade kände till det här. Det tyder på att dessa säkerhetspolitiska lögner enbart syftar till att påverka Sveriges inrikespolitik — och därmed oss svenskar.

Det är bråttom nu.

Written by

En dämpventil i etern. Blandar lågt och lite högre. Följ @hallonsa på Twitter för mer..

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store