Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր Նօր այֆօն ր ութը ճանաչվել է առաջին մարդկանց կօղմից

Բառախաղ խնձօրի հետ միխաղ արա

Ուղիղ խոսք առաջին համարված նկարը Վարդան Մամիկոնյանի կօղմից

Թվով վերնագիր 50 % Զեղճ բացառիկ հնավօրություն

Բլոգային վերնագիր գուշակեք օվ է

Ստահոդ վերնագիր մարդու դիմակը

Like what you read? Give Hamlet Aghajanyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.