ایران یکی از کشور های اسلامی جهان است که انتخاب همسر شیوه های مختلفی در آن داردیکی از شیوهای انخاب همسر در ایران همسرگزینی و همسریابی از طریق سایت های همسریابی است که در این مقالات به تفصیل راجب اینگونه موارد صحبت خواهیم کرد.

همسریابی

یکی از شیوه های همسریابی در ایران استفاده از سایت های همسریابی

Get the Medium app