Daha önce yayınladığım yazısının Türkçe çevirisidir.

Bir teknoloji ürünü geliştirilirken, ürün, tasarım ve mühendislik takımları çeşitli proje yönetim metodları kullanırlar. Projeler ve takımlar büyüdükçe, yönetim de gittikçe zorlaşır. Bu gibi durumlarda design language sistemlerinin nasıl hayatı kolaylaştırdığını hep birlikte inceleyelim.

Günümüzde büyük pazar payına sahip şirketler ya yazılım üretiyor ya da yazılımı gelirinin büyük bir parçası olarak kullanıyor. Design in Tech 2017 raporuna göre son 12 ayda büyük firmalar tasarım takımlarını ortalama %65 oranında arttırmış. ()


Design Language System

While in development, product, design, and engineering teams use a variety of project management methods. As projects and teams grow, management becomes increasingly difficult. Let’s examine how design language systems make life easier in such situations.

Presently, many companies with significant market share are exclusively growing by producing software. For others, software is an essential part of their revenue. Moreover, big firms like Atlassian, Dropbox, LinkedIn, and others, have increased their design teams by an average of 65% in the last 12 months. ()

Hamza ERBAY

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store