4 Dấu Hiệu Sắp Sinh Trong Vài Giờ Chính Xác Nhất

hanacheung0416
Jan 16, 2018 · 3 min read

Dấu hiệu sắp sinh trong vài giờ tiêu chảy, rò rỉ nước ối, cơn co thắt xuất hiện nhiều hơn, đau lưng… đã báo hiệu các mẹ chuẩn bị sinh trong vài giờ sắp đến. Nếu như mẹ nhận thấy đồng thời những dấu hiệu sau đây thì chứng tỏ bé nhỏ sắp ra đời và cần tới bệnh viện ngay

1. Cơn quặn tử cung

Khi đến gần ngày sinh, nàng sẽ cảm nhận tử cung có hiện tượng những cơn quặn. Điều nên làm là mẹ cần phân biệt cơn quặn thật và sự co giả. Khác như những cơn co thắt lúc chuyển dạ, những cơn đau chuyển dạ không thật thường xảy ra không đều đặn, không nhẹ nhàng giống các cơn co tử cung với chuyển dạ không thật, chuyển dạ thật khó chịu hơn nhiều. Nó làm nên sức mạnh tới độ bạn không thể đi lại hoặc trò chuyện lúc đó.

2. Vỡ nước ối

Dấu hiệu sắp sinh trong vài giờ đây là dấu hiệu cho biết mẹ sắp sửa đi đến bệnh viện gấp, không nên chần chừ. Nước ối vỡ không kiểm soát giúp trẻ bị mất môi trường tự nhiên nên bị đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu, hiện tượng vỡ nước ối trước lúc có những cơn đau bụng thường xuyên chỉ chiếm 18% những ca sinh. Nếu như bạn không bị chảy nước ối ra ngoài 1 cách liên tục, bạn cũng có thể cảm giác được các rò rỉ nhỏ tại đầu của thai nhi khi này đã lộn xuống dưới và ngăn cản nước ối rò rỉ ra ngoài nhanh chóng.

3. Bụng tụt

Trong thời gian mang thai, bé to sẽ chèn lên cơ hoành bạn khiến các mẹ bầu cảm giác khó thở thêm, vì vậy khi thai nhi trượt xuống trong vị trí khung xương chậu chuẩn bị ra đời, các mẹ bầu có cảm giác thở thoải mái hơn, nhưng thay vào đó các mẹ lại cảm giác thêm áp lực lên bàng quang dẫn đến đi tiểu điều độ hơn.

4. Xuất hiện dịch nhầy

Dấu hiệu sắp sinh trong vài giờ trong thời gian mang thai, cổ tử cung đóng và lại làm dày lên tại 1 lớp chất dính để ngăn ngừa viêm nhiễm luôn bên ngoài tác động đến thai nhi. Nhưng lúc bạn sắp tới ngày sinh, cổ tử cung bắt đầu mềm ra, giãn ra để chuẩn bị cho trẻ ra ngoài, do đó lớp dịch nhầy đó cũng bị bể ra và thoát ra ngoài.

Xem thêm những tin tức về sức khỏe, mang thai, cộng đồng tại Gia Đình Trẻ Vn https://giadinhtre.vn/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store