Những Điều Cần Biết Khi Thai Nhi 38 Tuần Tuổi

hanacheung0416
Dec 28, 2017 · 2 min read

Thai nhi 38 tuần tuổi khi hormone oxytocin tiết ra từ tuyến yên của em bé đi vào máu mẹ, chúng sẽ kích thích cơ thể mẹ tiết ra hormone tương tự, và hormone này sẽ kích động cảm giác đau đẻ. Bây giờ chỉ còn cảm xúc mong ngóng thiên thần nhỏ của bạn chào đời thôi. Cân nặng của bé trong tuần này đã khá lớn.

1. Phát triển ở thai nhi 38 tuần tuổi

Em bé hiện tại đã sẵn sàng chào đời, bởi vậy nên tuần này là khoảng thời gian để em bé phát triển cân nặng cũng như tích trữ chất béo, và có thể sẽ phát triển chiều dài một chút. Hệ hô hấp đã hoàn thiện và có khả năng bắt nhịp với môi trường bên ngoài. Hệ xương có khoảng 300 chiếc, với người trưởng thành chỉ có 206 chiếc.Những lớp da bên ngoài của bé đang tróc dần ra, trong khi những lớp da mới đang hình thành bên dưới.

2. Những thay đổi trong cơ thể mẹ ở tuần thai thứ 38

Hai tuần chờ sinh lúc này giống như một trò chơi chờ đợi. Hãy tận hưởng giai đoạn thú vị này trước khi bé thực sự bước chân vào cuộc sống của bạn — hãy ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều. Giai đoạn này cũng là lúc mẹ bị sưng tấy ở chân và mắt cá chân. So với thai nhi 37 tuần tuổi thì đây là hiện tượng bình thường của các mẹ ở giai đoạn cuối thai kỳ. Mẹ cũng nên chú ý rằng, việc cho con bú không phải là một điều hoàn toàn tự nhiên ở mẹ. Đừng cố gắng tự chẩn đoán. Hãy đến bệnh viện ngay cả khi mẹ chỉ nghi ngờ mình bị rỉ ối. Nếu bạn bị vỡ màng ối mà không kèm theo những cơn co thắt, mẹ sẽ được kích sinh.

Tham khảo nhiều thông tin bổ ích khi mang thai tại https://giadinhtre.vn

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade