Phát Hiện Sớm Máu Báo Thai Như Thế Nào Tránh Nguy Hiểm

hanacheung0416
Jan 16, 2018 · 2 min read

Máu báo thai như thế nào khiến thắt bụng không là điều tò mò của rất nhiều mẹ bầu bởi không phải ai đều có khả năng để có thể phân biệt được những dấu hiệu có thai và dấu hiệu có kinh nguyệt. Máu báo thai như thế nào là hiện tượng trẻ đã vô tử cung rồi làm tổ. Ngoài ra, lúc này trứng cũng thụ tinh tạo thành phôi thai sau đó bắt đầu di dời vào buồng tử cung rồi bám lấy thành tử cung, thực hiện việc làm tổ tại buồng tử cung. Giữa thời gian làm tổ, niêm mạc tử cung sẽ bị phôi thai làm thương tổn gây ra dấu hiệu xuất máu, cũng biết là máu báo thai.Ra máu báo thai bình thường gần với giai đoạn kinh nguyệt nên các bạn dễ nhận lẫn giữa hai dấu hiệu này. Nên làm thế nào để nhận biết máu báo thai và huyết kinh nguyệt?

Các bạn có thể nhận biết máu báo thai như thế nào qua một số dấu hiệu sau:

- Máu xuất hiện sau khi rụng trứng và thụ tinh khoảng 8 ngày- 15 ngày.

- Ra ít, chỉ ra một số nhỏ, kéo dài chừng 1 ngày — 2 ngày. Giai đoạn và lượng máu báo thai ra ít hơn rất nhiều đối với máu kinh nguyệt thông thường.

- Máu tươi, không có chất nhầy.

Cách nhận biết giữa máu kinh nguyệt và máu báo thai

Máu báo thai

Xuất hiện sau lúc thụ tinh và rụng trứng khoảng 8–15 ngày. Hiện tượng đó chỉ xuất hiện chừng 1–2 ngày.

Không nhiều, chỉ ra một ít giọt, đều đặn mỗi ngày.

Với đốm nhỏ, huyết đỏ tươi, không có máu đông hoặc mảng vụn, không lẫn dịch nhầy.

Huyết hành kinh

Kéo dài từ 3 ngày — 7 ngày.

Số lượng khá nhiều, chừng 50ml máu. Những ngày đầu rất nhiều và giảm dần những ngày tiếp theo. Có thể có màu đỏ thẫm, hơi loãng, hơi bám, có mùi hơi tanh như mùi máu.

Xem ngay Gia Đình Trẻ VN https://giadinhtre.vn/ kiến thức bổ ích về sức khỏe, cộng đồng và mang thai

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store