Bir Toplumu Nasıl Bölersiniz?
Umut Kısa
51

Yazıyı tersten okuyarak, nasıl birleşeceğimizi de çözebiliriz sanırım. Her zamanki gibi çok “ anlamlı” oldu benim için. Teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.