عکاس‌ها دوربین‌ها رو زمین گذاشتند

Photograph by Kyodo News via Getty Images

‎هفته‌ی پیش مقام‌های سیاسی کره‌ی جنوبی و ژاپن، تصمیم گرفتند توافق‌نامه‌ی به اشتراک‌گذاری اطلاعات نظامی بین دو کشور رو بدون حضور نماینده‌های رسانه‌ها انجام بدن و خبرنگارها و عکاس‌ها که در ساختمان وزارت دفاع منتظر رسیدن سفیر ژاپن و حضور در جلسه بودند و لحظه‌ی آخر از این تصمیم مسئولین مطلع شدند، در اعتراض به این تصمیم در مسیر ورود آقای سفیر ایستادند و دوربین‌های خودشون رو زمین گذاشتند و چنین حرکتی رو انجام دادند

Like what you read? Give Hanif Shoaei a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.