United flyr førsteklasse
[Utgått] Hvordan oppleve 4 ulike førsteklasseprodukter på én reise?
Hans Christian Berge
45

United går nå gjennom en utfasing av sitt førsteklasseprodukt, og skal erstatte dette med sitt United Polaris produkt som skal være en hybrid mellom business og første klasse.

Like what you read? Give Hans Christian Berge a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.