Image for post
Image for post

Laatst vroeg Annie mij met een geheimzinnige blik in haar ogen of ik over een half uurtje tijd had om even met haar mee te gaan. Opkijkend van mijn vreselijk drukke werkzaamheden vroeg ik haar of dat erg lang zou gaan duren.
“Nou niet zo heel lang maar reken op ruim anderhalf uur. Maar je moet wel mee, Kees”, antwoordde Annie.
“Oké, met een half uur ben ik er klaar voor,” zuchtte ik.

Ik ging nog even verder met mijn werk maar begon mij af te vragen waar we dan naartoe zouden gaan. Een dagje uit? Nee, dan waren we vanmorgen in alle vroegte al weggegaan. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store