Zdravím a blahopřeji, tak jako přeji nejen ze srdce svého celého!
Pavel Novák
11

To už jsem úplně zapomněla, paráda, dík!

Like what you read? Give Happy End a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.