Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése óta már Magyarországon is lehetőség van magánalapítvány létrehozására és működtetésére. A 2020. évi adótörvény módosítások a bizalmi vagyonkezelés tekintetében fennálló kedvező adókörnyezetet biztosítják a magánalapítvány számára. Jelen cikkben kérdés-válasz formában mutatjuk be ezt a kedvező vagyonvédelmi és családi vagyontervezési megoldást.

Image for post
Image for post

Mi az az alapítvány?

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy.

Mitől magán egy alapítvány?

Míg korábban kizárólag tartós és közérdekű célra lehetett alapítványt rendelni, az új Polgári Törvénykönyv törölte a “közérdekű” minősítést, és tágabb teret engedett az alapítvány célja tekintetében. A 2019. évi személyi jövedelmadó törvény módosítás szerint pedig Magánalapítvány:

a) az alapító, a csatlakozó vagy az alapító, a csatlakozó hozzátartozója mint kedvezményezett érdekében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint létrehozott alapítvány…

About

Hargittay and Toth Law Office

Business and corporate law firm in Budapest. www.harglaw.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store