als dat niet gebeurt,
Hoe de blockchain de vrije markt kan redden
Ronald Mulder
95

Hier schuilt het addertje!
Als we als gemeenschap het optimaliseren van prijs/kwaliteitsverhoudingen willen waarborgen, is er een betere manier, waarbij de beste met recht de zaak mag monopoliseren: Maak eigendom openbaar.
Dan zie je snel genoeg waardoor iemand opeens rijk wordt. Of doordat hij beter en slimmer produceert, of omdat hij veel winst in eigen zak houdt. In het 2e geval kan een ander dan hem beconcurreren door hetzelfde te doen voor een redelijke beloning.

Like what you read? Give Harry van der Velde a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.