Nationalisering kunnen we bij wereldwijde platforms buiten beschouwing laten.
Hoe de blockchain de vrije markt kan redden
Ronald Mulder
95

Hoezo? Dit is meer een geloof dan logica voor mij, Ronald.
Volgens mij hadden de US en Google al lang in elkaar moeten opgaan… En daarna de FB met de FBI, etc…
Neem even een paar minuten om je dit concreet en levendig voor te stellen… De enorme impact en consequenties…

Like what you read? Give Harry van der Velde a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.