GraphQL’e Giriş

GraphQL’in nasıl çalıştığı ve nasıl kullanılacağını bu makale serisinden öğrenebilirsiniz. Bir GraphQL servisini nasıl yazabileceğiniz ile ilgili döküman mı arıyorsunuz? GraphQL’i birçok farklı dilde kullanabilmenize yardımcı olmak için hazırlanmış kütüphaneler var. How to GraphQL adresindeki ücretsiz eğitimlerle derinlemesine bir deneyim elde edebilirsiniz.

type Query {
me: User
}

type User {
id: ID
name: String
}
function Query_me(request) {
return request.auth.user;
}

function User_name(user) {
return user.getName();
}
{
me {
name
}
}
{
"me": {
"name": "Luke Skywalker"
}
}

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store