หนังสือ “เทคนิคอ่านให้ไม่ลืม ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ”

หลายครั้งที่อ่านหนังสือจบไปได้สักพัก แล้วก็ลืมว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรหรือควรจะปรับใช้ยังกับชีวิตยังไง

คิดดูเล่นๆว่า การอ่านหนังสือแล้วไม่สามารถนำแนวคิดมาใช้ได้เท่ากับว่าเราเสียเวลาอ่านหนังสือไปโดยเปล่าประโยช์น เช่นเราอ่านหนังสือไป 3 ชม. แล้วจำไม่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับการทำเรื่องไร้สาระแล้วหมดไป 3 ชม.

หนังสือเล่มนี้ได้ยืนยันแล้วคิดผมแล้ว

นอกจากจะบอกถึงปัญหาแล้วยังบอกถึงวิธีการที่จะทำให้อ่านแล้วจะได้นานๆอีกด้วย

หนึ่งในวิธีนั้นคือการเขียนบอกเรื่องราวที่เราได้อ่านไป

ผมเลยลองสร้างบล็อกนี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการเล่าเรื่องราวที่ได้อ่านหนังสือต่างๆ โดยเริ่มจากหนังสือเล่มนี้

ไว้อ่านจบแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้ง :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.