Trip

Ve kadın güzel olduğunu fark ettiğinde trip denen iletişim şeklini yarattı.Temelde konuşmamaya ve sadece bakışlara dayalıdır.Niyetini belli etmemek de ikinci önemli unsurdur.

Karşısındakinin çırpınışlarından beslenir, haz alırlar.Çaresiz bu dili öğrenmek zorundayız.
-Otis Abi

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.