Şiraze-i Osmâniyye

Pek muhterem İstanbullular
Duyduk duymadık demeyin
Sevgi, samimiyet, fedakarlık
Tedavülden kaldırılmış bulunmaktadır.
Bu duygulara acizlik denile
Taşıdıkları görülene dikkat kesile
Harbiye’de gülüne, Fatih’te sövüle
Şirazemiz kaymıştır, bu böyle biline.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.