കാവി മടയിലെ കഥ.

ഒരിക്കൽ കാവിമടയിൽ ഒരു പോത്ത് വന്നു വീണു. അവരതിന്റെ തുണി പൊക്കി നോക്കി. പാലാഴി കാണാത്തതിനാൽ അവരതിനെ വെട്ടി കൂട്ടി ചാപ്സാക്കി. ശുഭം.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hashin Jithu’s story.