കാവി മടയിലെ കഥ.

ഒരിക്കൽ കാവിമടയിൽ ഒരു പോത്ത് വന്നു വീണു. അവരതിന്റെ തുണി പൊക്കി നോക്കി. പാലാഴി കാണാത്തതിനാൽ അവരതിനെ വെട്ടി കൂട്ടി ചാപ്സാക്കി. ശുഭം.

Like what you read? Give Hashin Jithu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.