Yokluk bilinci ve ihtiyaç hali
Zeynep Esin
532

Zeynep hanım, yazınız için teşekkürler, geçen sene okuduğum Aykut Oğut’un “evrenden torpilim var” adlı kitabını anımsadım hemen ve tekrar okuma hissiyatı yarattı yazınız, varlık bilinci, sahip olduklarımıza odaklanma ve şükretme hissini, ihtiyacını tekrarlamış oldum. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.