26-10-2015
1:15 ratna-Khabar che radha tu Sachu khes hu bahu bolu chu.. Pan yar kevu che sache hu akho divas kai j nahi bolto
Kyay koi ne Malto nahi tara sivay koi sathe vat pan nahi karto to pachi yar am totally tari sathe j bolu to vadhare j lage ne tane.
Khabar che aje am mane bahu j kharab lagiyu teh kidhu ne have ratna vat nahi kari.. Pan kai nahi tane ung nahi avati etle baroabr che.
1:30 ratna -Pan yar tu am sav sidhu bye kahi dais evi to jarik ee Asha noti.. Me kidhu che tane k hu bahu ochu bolis etle ha hu kai nahi puch to pan yar tu sav avu na kar..
1:45 ratna - Khabar che mare have exam na mand 10 divas baki rahiya che ane bol tu bhi vat nahi karti.. Mane to full depression lage che.. Ane ema ee upar thi have thi mare bolvanu pan ochu ane tu vat bhi nahi kar..
Khabar nahi hey Bhagwan Atli hard exam lem le che mari.. Sache tari sathe vat na karu ne to bhanvanu pan man nahi thatu..
Ane ema ee tu hamna thi lib vachva jas.. Ee to thik Savar thi eke msg bhi nahi karti.. Sache mane bhanvana ni maja to tari sathe vat kari ne j avati pan tane kai rite samjavu kem k tane to mari sathe vat kariya vagar aj maja ave che vachva ma.
Please yar bane to hamna 10 divas ghare j vach je ne.. Athva yar apade phela vachta ta evu kaik kar k tu am vat karta karta vachi.. Bas mari exam sudhi ni J var che pachi hu nahi kahu tane kai j pakku promise. Bas tu avu sav na kar aje kariyu em sidhi sui j gai khes k mane pachi ung nahi aviti ratna etle.
2:30 ratna - Bol tu 12:30 ee sui gai ne pachi bol am akho time ee j vichar ayo k sache yar tu sav sidhu am bye kahi ne sui gai.. Ha hase may be teh kidhu k papa che etle pan to bhi yar lage to khara ne apade roj vat karta hoie to..
Atyare bol 2:30vagya che hu tane j msg karvano hato pan have teh kidhu che k hu bahu bolu chu etle kadaj tane kantalo avato hase etle hu msg ni jagya ee Evernote ma lakhu chu. Vanchavis tane akhi vat.. 6 th nov ee. Pakku.
Khabar che atyare me aa badhu lakhiyu ne ee pachi hamna me save kari ne fari thi vachiyu to bol mane am Aakh ma pani avi gaya k kevu khevay sache mare tari Atli jarur che ne Eva time ee j tu nahi mari sathe am.
2:50 ratna - Dr tatva ni varta vachi bol fari k kevu khevay salu, jivan ma manas ne jyare Jeni jarur hoy ee j eni sathe nahi hotu kyarey. Ee to thik biji ek mast vat kahu..
Eni varta vachi ne mane em lagtu k kon evu gandu hase je potani ne potani sathe avi rite vato kare ne diary lakhe...
Aje me bhi evu j karvanu chalu kariyu.. Jo hu bhi potani sathe j vat karu chu. Hahahahahaha Ekala Ekala.....

Like what you read? Give hastalavista a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.