نمی دانم فارسی نویسی اینجا مورد داره یا نه ولی خب می نویسم .. این شبکه اجتماعی خیلی خاصی هست و امیدوارم که مثل بقیه شبکه های اجتماعی خراب نشه .. فعلا خاص ها توییتر و اینجا هستند .. بقیه توشون خراب هستند ..

باشد که اینجا خوب بنویسیم .. ممنون که دنبال می کنید

Show your support

Clapping shows how much you appreciated hatef92’s story.