Devlet Olmasaydı Şehir Planlamasını Kim Yapardı?
Barış de Molinari
1143

Merhaba,

Henüz mezun olmuş bir mimar olarak anlamaya çalıştığım bir konu bu. Hatta az önce Cogito’ nun son sayısındaki ‘Radikal Bir Coğrafya Neden Anarşist Olmak Zorundadır?’ Simon Springer’ e ait makaleyi okudum. Kafamda devletin varlığı ile ilgili izm’ ler uçuşuyor. Henüz yorum yapamayacak kadar az bilgiye sahip olsam da bir soru sorabilirim sanırım. Yazınızdaki gibi bir bakış açısında kent plancı ya da kent planlama bakış açısı nereye oturuyor? Birinci sıraya oturması gerekirken birinci sırayı yine ekonomiye mi kaptırıyor?Yani kentler ekonomik girdilere göre mi planlanıyor, bugün olduğu gibi?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.