ติดตั้งและใช้งาน iterm2 + pretzo บน mac osx

บนเครื่อง mac นอกจาก terminal ที่ติดมาแบบ default แล้ว ยังมีแอพอีกหลายตัวที่เลือกติดตั้งเองได้ วันนี้เราจะมาลองใช้ iterm2 กัน แต่จะมีการลง tools เพิ่มเติมให้ดูน่าใช้งานมากขึ้นอีกนิด

Tools ที่จำเป็นเบื้องต้น

 • iterm2 — terminal แอพอีกตัวที่ทำงานเร็วและปรับแต่งอะไรได้เยอะ
 • zsh — shell ตัวนี้มี extension เยอะที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ที่ชอบๆ คือ command completion
 • git — อันนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาย เราจะเอามาดึงตัว framework ที่เราจะใช้ลงมา
 • Prezto — framework ที่ช่วยปรับแต่ง command line ของ zsh มีพวก module ช่วยในการทำ alias ที่เราใช้บ่อยๆ กันด้วย เช่น git module เช่น พิมพ์ gcm เพื่อที่จะ commit change แทนที่จะต้องพิมยาวๆ

ติดตั้ง Iterm2 กันก่อน

 • Install iterm เราสามารถ download ตรงๆได้เลยจาก web site จะได้มาเป็น file zip หลังจาก unzip แล้วก็แค่เพียงลากไปไว้ที่ “Application Folder”

ติดตั้ง Zsh (อ่านว่า ซี-เชล)

 • Install zshell เราจะใช้ homebrew ในการ install เพื่อความสะดวก
 • run command $brew install zsh zsh-completions เพื่อลง zsh กับ command completion ของ zsh
 • ป.ล. ถ้าใครไม่มี homebrew ให้ไปลงมาก่อนโดยทำตามคำแนะนำจาก https://brew.sh/

ติดตั้ง Pretzo และตั้งค่าเบื้องต้น

 • Install Pretzo ตัวที่ทำให้ Command Line ดูไฉไล เราจะใช้คำสั่งเปลี่ยน shell ก่อน
 • เปลี่ยนไปใช้ zsh ด้วย command “$zsh”
 • แล้วตามด้วย $git clone --recursive https://github.com/sorin-ionescu/prezto.git "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zprezto"
 • เพิ่มส่วนสำหรับการ initial Prezto ไปที่ zsh configuration file (~/.zshrc)

#Source Prezto
 if [[ -s "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zprezto/init.zsh" ]]; then
source "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zprezto/init.zsh"
 fi

 • เปลี่ยนให้ default shell เป็น zsh ผ่าน command $chsh -s /bin/zsh
 • ตั้งค่า iterm ให้เรียก script สำหรับ zsh login โดยเลือกเมนูใน iterm ที่ Preferences > Profiles > General > Command แล้วเพิ่ม /bin/zsh --login เข้าไปในช่อง command
iterm2

ติดตั้ง Menlo font สำหรับการแสดงผลเก๋ๆ

 • ดึง font menlo จาก git repo ด้วย command $git clone https://github.com/abertsch/Menlo-for-Powerline.git
 • หลังจากนั้นเข้าไปมใน folder ของ menlo $cd ./Menlo-for-Powerline
 • เปิด folder โดย $open . และ double click ที่ font เพื่อติดตั้งลงเครื่อง

ปรับแต่ง Iterm2

 • เปลี่ยน font ใน iterm มาใช้ menlo font ที่เราเพิ่งลงไปเมื่อ โดยไปที่ iterm แล้วเลือกเมนู Preferences > Profiles > Text > Change Font แล้วเลือก "Menlo for Powerline"
 • เปลี่ยน theme ของ iterm โดยลองไปที่เมนู Preferences > Profiles > Colors โดยอาจจะลองเลือก "Solarized Dark"
 • Restart iterm ใหม่ เราก็จะได้ terminal console ที่ดูสวยแปลกตาน่าใช้งาน

ทดลองใช้ git alias ของ Pretzo

 • สมมุติว่าเราต้องการใช้ alias ของ git ที่มีมากับ pretzo
 • ให้เราไป edit $vim ~/.zpreztorc
 • เราจะเห็นมี default module มาอยู่ก่อนบ้างแล้วเช่น terminal, editor ให้เราเพิ่ม 'git' \ เข้าไปในบรรทัดก่อนสุดท้าย

# Set the Prezto modules to load (browse modules).
 # The order matters.
 zstyle ':prezto:load' pmodule \
'environment' \
'terminal' \
'editor' \
'history' \
'directory' \
'spectrum' \
'utility' \
'completion' \
'prompt' \
'git' \
'syntax-highlighting'

 • ทดลองใช้งาน alias โดยลองเข้าไปที่ git folder ของเรา
 • ลองพิมพ์ $gbL จะเป็นการ lists all local and remote branches and their commits
 • ถ้าจะ add module เช่น ruby, หรือ utility อื่นๆ ให้ลองเข้าไปดู git module เพิ่มเติม — https://github.com/sorin-ionescu/prezto/tree/master/modules/git

ทั้งหมดนี้เป็นการ setup เบื้องต้น ทั้ง iterm2, zsh และ pretzo ยังมี theme กับ extension ที่ช่วยในการทำงานง่ายขึ้นอีกหลายตัว อันนี้อาจจะไป google กันเพิ่มเติมแล้วลองมา share กันได้ครับ


Originally published at HATORIZ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.