แบ่งหน้าจอ terminal สำหรับ iterm2 บน mac

การแบ่งหน้าจอน่าจะช่วยลดภาระ ไม่ต้องสลับจอไปมาๆ เพื่อดูผลลัพธ์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับโปรแกรมเมอร์หลายคนที่ต้องทำงานหลักๆอยู่บน terminal เช่น coding, compile code, run debugging หรือ การ ssh ไปยังserver

My favorite iterm2

ปกติในเครื่อง mac จะมี Terminal ติดมาให้โดย dafault แต่ผมชอบ customizer ในมันมีสีสัน หรือปรับแต่งอื่นๆ ก็เลยเลือกที่จะใช้ iTerm2

  • สามารถไป download จาก https://www.iterm2.com
  • เราจะ download ได้ zip file มา
iterm2
  • หลังจาก unzip แล้วจะได้ iTerm.app เราก็ copy ไปไว้ที่
iterm2

เท่านี้เราก็พร้อมสำหรับการใช้งาน terminal ด้วย iterm2

Shortcut หลักๆ สำหรับการแบ่งหน้าจอและใช้งานหน้าจอ

  • แบ่งจอแนวตั้ง CMD + D
iterm2 split vertically
  • แบ่งจอแนวนอน CMD + SHIFT + D
iterm2 split screen horizontally
  • การย้ายไปมาในแต่ละ screen สามารถกดCMD + [ หรือ CMD + ]
  • การปิด screen นั่นๆให้เราย้ายไปที่ screen ที่ต้องการปิดแล้วกดCTRL + D

จะเห็นว่าไม่ยากเลยสำหรับการแยกหน้าจอและใช้งาน Split Screen ใน iTerm2

Tip เพิ่มเติม

สำหรับการปรับแต่ตัว shell หรือ terminal ส่วนตัวเองผมใช้ iterm2 + zsh + pretzo สามารถไปดูวิธีการติดตั้งได้ที่ https://hatoriz.com/2017/11/25/iterm2-pretzo-mac/


Originally published at HATORIZ.

Like what you read? Give Hatoriz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.