first day of 2018

T xin lỗi, vì cuối cùng vẫn khóc. Chẳng hiểu nổi bản thân m ạ .. chắc từ giờ sẽ thêm một note mới vào những việc sẽ làm hàng năm: khóc ngày đầu năm mới ..

Haiz. Chỉ ước có người ở bên lúc này : /

Thôi đi ngủ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.