Tips til å takle urealistiske forventninger i en altfor hurtigvoksende bransje

Til daglig jobber jeg som webdesigner og innholdsrådgiver i ACOS. Det innebærer at jeg ofte samarbeider med webredaktører i både store og små organisasjoner, hovedsakelig norske kommuner. En fellesnevner for mange av disse webredaktørene er at de ikke har “webredaktør” som en del av stillingstittelen sin, men gjerne bare som et ansvar pålagt dem på lik linje med det å være verneombud eller elevrådsrepresentant. Arbeidsdagene går stort sett med til helt andre arbeidsoppgaver enn vedlikehold og drift av nettsidene. Dette er personer som ofte omtaler seg selv som poteter — de jobber med litt av alt.

Potet vs. Banan

Selv liker jeg å kalle dem for bananer, eller rettere sagt enslige bananer. I dagligvarebutikker blir ofte enslige bananer liggende igjen etter stengetid fordi kundene heller kjøper bananklaser. Slik er det også med de enslige webredaktørene — de er litt glemt.


Here’s a neat little CSS-trick for when you need an alternative to the outline property.

Most browsers has their own default, outline style for the :focus psuedo-class.

Chrome’s default outline style

This outline style is crucial for accessibility, especially when it comes to keyboard navigation, so removing it isn’t considered a good thing.

However, it is OK to do so if you replace the styling with something else.

I’m not a huge fan of the default browser outline. Take chrome’s for example. I think the color is too light and the border too thin. Sure, you can always change the color and thickness. Like this:

Overridden outline style

This approach is fine, but a “problem” with outline property is that it doesn’t follow the rounded corners. Personally I would prefer if this wasn’t the case so I tend to go with a different solution. …


Why “form follows function” is a valid design principle in today’s web design landscape.

Source

You’ve probably heard the phrase before. It’s a principle which originated in architectural design, but has found its way into other design areas, like industrial design or web design. …

About

Håvard Brynjulfsen

UX design enthusiast. Designer who codes.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store