Neden kodlama öğrenmeliyim?
Midori Kocak
1106

Yaklaşımı fazlaca felsefi bulmakla birlikte, “herkes kodlama öğrenebilir” tezine katılmıyorum. Meslek lisesinden tut, mühendislik fakültesine kadar öğrenmeyen insanlar var.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.