Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր

դժբախտ դեպք X factor-ի հաղրողի հետ

Բառախաղ

շատ խմես շուտ կհարբես

Ուղիղ խոսք

Թվով վերնագիր

Ալկոհոլի է 10 վտանգվոր կողմերը

Բլոգային վերնագիր

ինչպես սովորել խմել չափի մեջ

Ստահոդ վերնագիր

X factor-ի հաղրողը ուրախությունից իրեն գցել է ձորը

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.