Headai tunnistaa ja sanoittaa satakuntalaisten nuorten piilevää osaamista

INKA Satakunta -projekti hyödyntää Headain Microcompetencies-tekoälypalvelua Taidoilla töihin -pilotissaan. Tavoitteena on ohjata nuoria osaamispohjaisesti sopiviin töihin ja koulutuksiin.

Headai

Osaa enemmän, mitä ajattelee osaavansa. Tulee ihan uusia näkökulmia siihen.

ELY:n ja TE-palveluiden INKA Satakunta -projekti kehittää uusia työllistymistä edistäviä palvelumalleja Satakunnassa. Fokuksessa on rekrytointi- ja osaamispalveluiden kokonaisuudet ja toiminta tapahtuu sote- ja työllisyyspalveluiden yhdyspinnoilla. Headain Microcompetenices (kavereiden kesken “MC”) on käytössä projektin Taidoilla töihin -pilotissa, jossa luodaan informaalin osaamisen tunnistamiseen ja yritysten osaamistarpeisiin vastaava toimintamalli.

Microcompetencies on tekoälypalvelu, joka yhdistää osaamisia toisiinsa. Yksilöiden osaamisia voidaan verrata työälämän alueelliseen osaamiskysyntään sekä tarkastella, mitä osaamisia koulut tuottavat yksilöille, jotka puolestaan kuljettavat niitä työmarkkinoille.

7.6. pidettiin INKA Satakunnan ja Headain toimesta Porin kävelykadulla sijaitsevalla Ohjaamolla hedelmällinen workshop, jossa palvelua pääsivät käyttämään sekä paikalla oleva henkilökunta että satakuntalaiset nuoret. Mukana oli myös nuorten ohjaajia, jotka auttoivat heitä pohtimaan “mitä minä oikein osaankaan?” Juuri tässä kysymyksessä MC voi olla avuksi. Kun vauhtiin päästiin ja muutamia taitoja oli syötetty palvelussa muodostuvaan omaan profiiliin, alkoi käyttäjä saamaan jo mainittujen taitojen ympäriltä ehdotuksia mahdollisista muista osaamisista, joita hänellä saattoi olla. Näin oma osaamisprofiili karttui yllättävänkin nopeasti. Tämän jälkeen voi pyytää palvelulta osuvia työpaikkoja esimerkiksi Satakunnan alueelta. Tämä tapahtuu tekoälyavusteisesti – julkisista työpaikkailmoituksista löydetään niissä piilevät osaamistarpeet ja verrataan niitä yksilön osaamisprofiilin taitoihin. Näin voidaan löytää osuvia työpaikkoja sellaisiltakin aloilta, joilta ei muuten osaisi etsiä.

Tosi helppokäyttöinen ja innosti tutkimaan omaa osaamistaan.

Voitte seurata INKA Satakuntaa myös mm. Twitterissä

Työpaja sujui palvelun esittelyn jälkeen testauksen merkeissä: omia osaamisprofiileja luotiin, tutkittiin tekoälyn ehdottamia muita mahdollisesti osattuja taitoja ja käytiin läpi myös ideoita palvelun kehittämiseksi. INKA Satakunta -hankkeen ansiosta satakuntalaisilla on nyt mahdollisuus testata Microcompetencies-palvelua.

  1. Kirjaudu palveluun joko sähköpostilla tai LinkedIn-tunnuksilla
  2. Syötä etusivulle kutsukoodi: rrDLS6
  3. Siirry Taidot-välilehdelle ja aloita oman osaamisen kartoittaminen

Koodin avulla osallistut palvelun kokeiluun ja annat luvan olla sinuun yhteydessä sähköpostilla kokeilun käytön jälkeen. Palveluun syöttämäsi tiedot säilyvät sinun omaisuutenasi — tietoja käytetään sinulle työnhaussa hyödyllisten asioiden suositteluun. Kokeilun aikana kerääntyvää tilastotietoa eli anonyymia dataa voidaan käyttää tutkimusmateriaalina INKA -hankkeen ja Microcompetencies-palvelun kehittämisessä.

Porin Ohjaamo tarjoaa hienot tilat Promenadikeskuksen kyljessä. Työpajalle oli varattu kaksi tuntia, mutta osallistujat olisivat viihtyneet pitempäänkin. Oikealla Headain Eero Hammais ohjaamassa palvelun käyttöä. Hyvinhän se sujui!
Anu Passi-Rauste avaa Headain teknologiaa – “Tuetaan yksilöä omalla työuralla ja osaamisen kehittymisessä jatkuvan oppimisen näkökulmasta.”
Headai

Written by

Headai

Cognitive AI for continuous professional development

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade