Thế là tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week xuân hè 2017 cũng kết thúc rồi. Các hoạt động chủ yếu diễn ra ở Dongdeamun Design Plaza, nơi hàng trăm trai xinh gái đẹp cùng những fashionista trất lừ lượn lờ mỗi ngày.

K., cô bạn của tớ sang Seoul chủ yếu để lượn lờ tuần lễ này là chính và đã đem về những shoot ảnh rất ngất ngây.

Xem xong bộ ảnh này, tớ cho rằng đến 4 tháng sau tớ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những gu ăn mặc phong cách này đấy.

Like what you read? Give Lan Hoang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.