Giới thiệu

Health Việt Nam — Hệ thống tư vấn sức khoẻ trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, chăm sóc sức khỏe tại nhà, xét nghiệm tại nhà…

Sản phẩm

Dịch vụ xét nghiệm, Chăm sóc sức khỏe tại nhà

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store