Heel mooi geschreven. Ik zie uit naar de volgende verhalen en ontdekkingen in je nieuwe wereld !
Kevin Michiels
1

Dank je wel! Ik heb me voorgenomen me niet meer te verstoppen, niet in het letterlijk naar buiten komen, maar ook niet in het vrij delen van mening en aanvoelen over mens en maatschappij. Er zullen dus nog wel wat schrijfsels volgen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.