Beste Helena
Eva De Smet
11

Dank je wel, en ook jouw stuk is zeer mooi en herkenbaar geschreven.

Succes met de eindsprint zal ik maar zeggen, hoewel ik geloof dat je als mens nooit echt ‘af’ kan zijn. Het blijft altijd een onderweg zijn, steeds opnieuw naar een hoger beeld van jezelf.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.