niemandsland

Helena Gwyn Nijns
Photo by Alex Wolfe on Unsplash

niemandsland
tussen wie je was of moest zijn?
en wie je wil of verlangt te zijn?

niemandsland
tussen wie je dacht dat je was!
en wie je bent en voelt te zijn!

een niemand onderweg van
een stapel maskers uit een losgelaten verleden
naar een IEMAND met
een gekwetst authentiek gelaat voor een nieuw heden

terugkeren bestaat niet
nieuwe maskers opnemen gaat niet

angsten verlammen tot stilstaande kilte
opkomende mist dwingt tot innerlijke stilte

“Waarnaartoe?!” roep je radeloos en luid
je kan even geen kanten meer uit

ver weg van overleven als opvulling
op weg naar Leven vol Zielsvervulling

niemandsland
een overgangsfase
tussen wie je was
en wie je bent

niemandsland
een OVERGAVEfase
tussen wie je buiten jouw Zelf was
en wie je Ziel binnen-IN AL kent

Helena Gwyn Nijns

Written by

Artist, Writer, Androgyn, Dancer, Teacher, Traveler

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade