According to Google it’s the UX designer. But is it really though?

Image for post
Image for post

This year our Interactive department decided to make our own UX Advent Calendar. Only a breath or two later, a discussion arose about what it would be called and what type of articles we should include. Is “UX” the right term? Does it cover all of the specialities we have in our discipline?

In our industry, there are a ton of titles and role-descriptions for what we do. In our company we have Visual Designers, Interaction Designers, Service Designers, UX Designers, Product Designers, Product Developers, Front-end Developers, Full-stack Developers, and Project Managers to name a few.

These titles make it easy to distinguish between practice areas and foster expertise within our own discipline. They make it easy to identify individuals, assign responsibility within a team, and assure cross-disciplinary collaboration. My experience is that the titles can also create silos and disclaimers within the team. …


Image for post
Image for post
spleis.no/klubbenimitthjerte

Spleis for klubben er godt i gang og det er allerede over 150 idrettsklubber som har samlet inn over 400.000 kroner til klubben sin. Vurderer du å starte en spleis, eller trenger tips til å øke engasjementet, bør du lese videre!

Husk at klubben din kan være i trekningen av 5000 kroner hver hverdag hvis spleisen samler inn over 2000 kroner.

Forberedelser

For en vellykket spleis kan det være nyttig å ha med disse tingene:

Tittel, formål og beskrivelse

Teksten bør inneholde hvorfor klubben har en innsamlingsaksjon. Viktige spørsmål som bør besvares er:

  • Hva er målet med innsamlingen?
  • Hva gjør vi hvis vi når målet? Fortell hva pengene skal gå til — gjerne i…

About

Helen Le

Interaction designer at Bekk and Spleis

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store