Tam başvuru yapacakken size ulaşmam gerçekten büyük şanş.
Çiğdem Gökçe
1

Eğer vize alır da gelirseniz bana buradan haber verin. Ben o vakit size eposta aracılığı ile ulaşırım. Elimden geleni yaptım sadece. Umarım vize alırsınız.

Like what you read? Give Helping Hand a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.