Gekantelde verhoudingen …..

Plotseling blijkt dat stemmers op D66 en de ChristenUnie ongelofelijk veel druk hebben uitgeoefend op hun leiders Pechtold en Segers. De mails en tweets van boze en verontwaardigde mensen liepen de spuigaten uit. Pechtold en Segers hebben vervolgens, weliswaar om electorale redenen, hun invloed aangewend om staatssecretaris Harbers tot andere gedachten te brengen inzake Howick en Lily.

Eerst dachten we dus dat we na onze stem voor de Tweede Kamer-verkiezingen geen enkele invloed meer konden uitoefenen, want een stem die leidt tot een mandaat. Niets is minder waar! Wij hebben als kiezers wel degelijk invloed, alleen heeft die (voorlopig nog) de schijn van chantage tegen . ‘Als jullie je menselijke gezicht niet tonen, dan stemmen we de volgende keer niet meer op jullie’.

Toch is het positief. Want nu worden politici gedwongen om heel goed naar bepaalde maatregelen te kijken. Wellicht is er in de toekomst helemaal geen regeerakkoord meer nodig, zei de romanticus. Het document van ‘gestold wantrouwen’, zoals Wiegel het ooit noemde, kan de prullenbak in.

Maar hoe zit dan met toekomstige maatregelen? De toestanden rondom het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting lijken van een geheel andere orde. Het verzet ertegen neemt per dag toe. Maar wat zal er gebeuren als nu een heleboel mensen tweeten en mailen dat ze volgende keer niet meer op hun partij stemmen, wanneer de leden ervan vóór afschaffing van de dividendbelasting stemmen?

Het gevolg van dat alles is dat de marges (één stem meer in de Eerste Kamer) virtueel nog kleiner zullen worden. En bij de echte verkiezingen kunnen de verhoudingen plotseling heel anders komen te liggen.

De kiezer heeft vier jaar lang dus meer invloed en macht dan ooit gedacht. De smalle marges komen er niet aan, ze zijn er al. Door Howick en Lily zijn de verhoudingen definitief gekanteld!

De politici zijn gewaarschuwd en zullen in de toekomst nog zorgvuldiger dienen te handelen. De democratie leek bijna ten dode opgeschreven, maar leeft als nooit te voren!

Henk Kooy

Like what you read? Give Henk Kooy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.